نام و نام خانوادگی: مسعود صالحی

دبیر انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه زنجان

مسئول کمیته همایش ها و مسابقات انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه زنجان

دبیر کمیته روابط عمومی و بین الملل اتحادیه انجمن های مهندسی شیمی، نفت و پلیمر

سال ورود: مهر ۹۴

پست الکترونیکی: MasoudSalehi997@gmail.com

 

 

 

نام و نام خانوادگی: علی محمدی

مسئول کمیته نشر و رسانه انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه زنجان

سال ورود: بهمن ۹۴

پست الکترونیکی: info@ZnuChemEng.com

 

 

نام و نام خانوادگی: علی رضا اسرافیلی

مسئول کمیته طرح ها و هسته های پژوهشی انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه زنجان

سال ورود: بهمن ۹۵

پست الکترونیکی: info@ZnuChemEng.com

 

 

نام و نام خانوادگی: مهسا اسلامی

مسئول کمیته آموزش انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه زنجان

سال ورود: مهر ۹۶

پست الکترونیکی: info@ZnuChemEng.com

 

 

نام و نام خانوادگی: مریم فرهادی پور

مسئول کمیته بازدیدها و ارتباط با صنعت انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه زنجان

سال ورود: مهر ۹۵

پست الکترونیکی: info@ZnuChemEng.com

 

 

نام و نام خانوادگی: مرضیه مرشدی

مسئول کمیته روابط عمومی انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه زنجان

سال ورود: مهر ۹۵

پست الکترونیکی: info@ZnuChemEng.com