نام و نام خانوادگی: مسعود صالحی

دبیر انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه زنجان

دبیر کمیته روابط عمومی و بین الملل اتحادیه انجمن های مهندسی شیمی، نفت و پلیمر

سال ورود: مهر ۹۴

پست الکترونیکی: MasoudSalehi997@gmail.com