گزارش تصویری بازدید از پالایشگاه نفت سپاهان در مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ الی ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

گزارش تصویری بازدید از پالایشگاه نفت سپاهان در مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ الی ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه زنجان به دبیری آقای مسعود صالحی در روزهای چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷الی شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ به سرپرستی دکتر محمدرضا یوسفی از اعضای…