شبیه سازی های آماده هایسیس

برای دانلود فایل شبیه سازی های مربوط به درس کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی (Hysys) دکتر طاهردناک برروی لینک موجود در جعبه دانلود ها واقع در ادامه همین پست کلیک نمایید.