دستور کار آزمایشگاه عملیات واحد

دانشجویان محترم می توانند دستور کار مربوط به آزمایشگاه عملیات واحد دکتر طاهر یوسفی امیری، استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه زنجان را از بخش زیر دانلود نمایند.