جزوه های درس فرآیندهای پالایش دکتر برگزین

دانشجویان محترم می توانند جزوه های مربوط به درس فرآیندهای پالایش دکتر برگزین، استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه زنجان را از بخش زیر دانلود نمایند.