جزوه درس فرآیندهای پتروشیمی دکتر دوستگانی (برای میان ترم)

دانشجویان محترم می توانند جزوه  مربوط به درس فرآیندهای پتروشمی (برای میان ترم) دکتر دوستگانی، استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه زنجان را از بخش زیر دانلود نمایند.