جزوه درسی آزمایشگاه فرآیندهای نفتی

پیشگفتار

آزمایشگاه فراوردههاي نفتی به منظور بررسی و اندازه گیري خواص مواد نفتی بر اساس روشهاي استاندارد ASTM میباشد. در آزمایشگاه نفت، آزمایشهاي مختلفی مانند تعیین چگالی، چگالی نسبی، هیدرومتري، گرانروي، نقطه ابري شدن، نقطه ریزش، نقطه آنیلین، فشار بخار رید، خوردگی مس، تقطیر اتمسفریک و نقطه نرم شوندگی قیر انجام میشود. با توجه به هزینه بسیار بالاي تجهیزات استاندارد خارجی و نبود امکان تامین هزینه، تمامی تجهیزات در طراحی و ساخته شده است که ضمن دستیابی به اهداف داخل دانشگاه و طبق نقشه هاي دقیق استاندارد ASTM مورد نظر آزمایشگاه، در هزینه ها نیز کاهش بسیاري صورت گرفته است. بر این اساس آزمایشگاه در حال توسعه بوده و امید است تا چند آزمایش دیگر به آزمایشات در حال انجام اضافه گردند.
با توجه به اینکه دانشجویان آزمایشگاه فراورده هاي نفتی درس محاسبات مهندسی پالایش را قبلا میگذرانند، در آزمایشگاه مواد نفتی با مخلوط نمودن مواد مختلف سوختی دانشجویان میتوانند ضمن به دست آوردن نتایج خواص مخلوط در آزمایشگاه به صورت تجربی، از روابط ریاضی تجربی نیز براي پیشبینی و محاسبه استفاده نمایند تا قابلیت و سادگی روابط ریاضی در محاسبات خواص مختلف مواد نفتی آشکار گردد. همچنین تنها با مشخص نمودن چگالی و منحنی جوشش مواد سوختی دانشجویان میتوانند تمامی خواص مواد را علاوه بر تعیین تجربی بر مبناي روابط ریاضی تجربی که قبلا آموخته اند محاسبه نمایند. این امر به خاطر این است که امروزه با پیشرفت کامپیوتر و دسترسی دانشجویان به ابزارهاي پیشرفته محاسباتی دیگر دوره استفاده از چارتهاي تجربی، مونو چارتها گذشته است و روابط
ریاضی دقیق هر چند هم پیچیده باشند به راحتی و در مدت زمان بسیار کم میتوانند خواص مواد سوختی را مشخص نمایند و با برنامهریزيهاي ساده نرم افزار محاسباتی تمامی خواص مواد نفتی تهیه گشته و محاسبات انجام میشوند.
با توجه به کمبود بودجه، از تمامی امکانات و موجوديهاي دانشگاه براي راه اندازي سریعتر آزمایشگاه استفاده شده تا دانشجویان بتوانند با مباحث اندازه گیري تجربی خواص مواد نفتی آشنا شوند. بدیهی است به مرور زمان سعی میگردد تا آزمایشگاهی مجهزتر و با امکانات بیشتري تهیه و ارائه گردد تا دانشجویان محترم بهره بیشتري از انجام آزمایشها داشته باشند.

لازم است از تمامی دوستان و همکارانی که در تهیه و راه اندازي آزمایشگاه بنده را یاري نمودند به خصوص مدیر گروه محترم تشکر نمایم. از آقاي مهندس بیات که زحمت تراشکاري و ساخت قطعات طراحی شده را به عهده داشتند نیز کمال تشکر را دارم. در نهایت از دانشجویان محترم تقاضا دارم نهایت دقت و پشتکار را در استفاده از امکانات و تجهیزات، که تماما در داخل کشور ساخته و تهیه شدهاند و تمامی قطعاتی که در داخل دانشگاه طراحی و ساخته شده اند تا بتوان با کمترین هزینه ممکن آن را راه انداخت، داشته باشند و از زمان و وقت خویش بهترین استفاده را ببرند. بدیهی است که کمبودها و نواقصی در آزمایشگاه وجود دارد که انشاالله به مرور زمان رفع میشوند.
با سپاس
دکتر برگزین