اسلاید های درس عملیات واحد ۲

دانشجویان محترم می توانند اسلاید های مربوط به درس عملیات واحد ۲ دکتر طاهر یوسفی امیری، استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه زنجان را از بخش زیر دانلود نمایند.